T5, 03 / 2024 3:08 chiều | minhanh

Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của một tổ chức, cung cấp thông tin về tình hình tài chính và có vai trò dự đoán tương lai bằng việc cung cấp các thông tin hữu ích trong việc dự kiến mức độ nguồn lực cần thiết để tiến hành các hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính bao gồm những nội dung gì và thời hạn nộp báo cáo tài chính là lúc nào?

Nội dung của báo cáo tài chính
  1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính cung cấp là các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng biểu để thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và luồng tiền của doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin hữu ích về tình hình tài chính, kết quả tài chính và các luồng tiền của đơn vị cho người sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá và đưa ra các quyết định về việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực

Theo quy định pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc các ngành và thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính hàng năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính hàng năm, phải lập báo cáo tài chính tổng hợp (hợp nhất) cuối kỳ kế toán năm, dựa trên báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập thêm báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo quý).

  1. Các loại báo cáo tài chính phổ biến

Theo nội dung phản ánh trong báo cáo, có 2 loại:

– Báo cáo tài chính hợp nhất:  báo cáo tổng hợp toàn bộ tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, gồm Công ty mẹ quản lý, các công ty con trong cùng hệ sinh thái và các công ty liên kết.

– Báo cáo tài chính riêng lẻ: báo cáo phản ảnh tình hình tài chính, kinh doanh của một doanh nghiệp

Theo thời điểm lập báo cáo, có 2 loại chính:

– Báo cáo tài chính hằng năm: Được thiết lập theo năm dương lịch hoặc kỳ kế toán đảm bảo đủ 12 tháng khi có thông báo của cơ quan thuế.

– Báo cáo tài chính giữa niên độ: Được thiết lập theo từng quý của năm tài chính cùng với báo cáo tài chính bán niên

  1. Nội dung báo cáo tài chính:

Trong bản báo cáo tài chính, cần cung cấp những thông tin của đơn vị:

+ Tài sản

+ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh

+ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

+ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị

+ Luồng tiền ra vào, luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bản báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những nội dung sau:

– Các tờ khai quyết toán thuế:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

– Thuyết minh báo cáo tài chính

  1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

– Thời hạn chậm nhất để doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế với các doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập,… chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia tách, sáp nhập….

 

 

Bài viết cùng chuyên mục