T2, 05 / 2024 10:52 chiều | minhanh

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng là phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phổ biến của các doanh nghiệp hiện nay. Vậy phương pháp khấu trừ là gì? Điều kiện áp dụng và cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ như thế nào? Quý khách hãy cũng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Phương pháp khấu trừ thuế
  1. Phương pháp khâu trừ là gì?

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) là việc các doanh nghiệp xác định số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước dựa trên cơ sở lấy lấy số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  • Thuế GTGT đầu vào: Khi một doanh nghiệp mua sản phẩm thì sẽ phải chịu thuế GTGT đối với loại sản phẩm đó
  • Thuế GTGT đầu ra: Khi doanh nghiệp tiến hành bán sản phẩm đó cho người mua hàng thì người đó sẽ phải chịu phần thuế GTGT tính trên giá trị của sản phẩm đó
  1. Đối tượng áp dụng phương pháp khâu trừ

– Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Phương pháp khấu trừ thuế
  1. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Căn cứ theo Điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013) tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào

Trong đó:

  • Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.
  • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định.

Chú ý:

  • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó.
  • Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính thuế GTGT.
  1. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT

– Nguyên tắc 1: Khấu trừ toàn bộ

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bị tổn thất;

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ.

– Nguyên tắc 2: Đầu ra không chịu thuế, đầu vào không được khấu trừ thuế

+ Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi sản xuất và kinh doanh các hàng hóa không thuộc diện chịu thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

+ Đối tượng không chịu thuế GTGT gồm 25 nhóm hàng hóa cụ thể đã được quy định

– Nguyên tắc 3: Hạch toán riêng

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

+ Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ;

+ Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Bài viết cùng chuyên mục